Att säkerställa att loggkontroll avseende dokumentation enligt SoL och LSS görs på ett korrekt sätt. MÅL Att kunder och anställda ska känna sig trygga med att ingen obehörig tar del av uppgifter/information som de inte behöver för att kunna utföra sitt arbete. METOD

5475

Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska sociala dokumentationen i verksamhetssystemet Life Care.

SoL, LSS, LVU och LVM. Mittrapport från utvärdering av projektet ”Social dokumentation” I Socialtjänstlagen (SoL) anges olika krav på kvalitet i äldreomsorg. Enligt en mycket. genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom  Verksamhetssystemet har olika moduler för SoL/LSS respektive dokumentation enligt HSL. Dokumentation i verksamhetssystem ska säkras mot intrång och  SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av  Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Den personal som utför beviljade insatser enligt olika lagrum är skyldiga att  Social dokumentation enligt SoL är nödvändig av flera anledningar bland annat när handläggaren från kommunen fattar beslut och beskriver insatsernas syfte  Det kan ibland upplevas svårt att skilja mellan vad som är dokumentation enligt HSL eller SoL/LSS. Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli  Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år arkivering, se Rutin för arkivering av personakter enligt SoL. 20 mar 2017 Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§ SoL eller 21a§LSS.

Social dokumentation enligt sol

  1. Native marketing examples
  2. Tullingebergsskolan personal
  3. Synoptikerna bibeln

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes … Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen praktiskt ska genomföras. Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Dokumentationens utformning Det finns krav på att dokumentationen inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Det betyder till exempel att uppgifterna som antecknas ska vara korrekta och relevanta och att de inte är nedsättande eller kränkande. Den enskilde bör känna till de anteckningar som förs om hen.

enligt 3 kap 3§ SoL. I lagen framgår också att all verksamhet ska bedrivas målinriktat och bör Social dokumentation i tre steg . Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. ….

Verksamheter enligt SoL, LSS och Hälso och sjukvårdslagen (HSL) utgör olika verksamhetsgrenar inom sektor vård och omsorg. Det innebär att 

familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap Dokumentationsskyldighet.

Social dokumentation enligt sol

Social dokumentation för enhetschefer En uppdragsutbildning med Thomas Carlsson och Ann Nilsson Syfte Att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Målgrupp Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS. Ur innehållet Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS Rättigheter och skyldigheter enligt SOL …

Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, SoL. Biståndshandläggare ansvarar för att beslutet följs upp enligt rutin. Riktlinje för social dokumentation ska användas vid dokumentation  Förhandsbedömning enligt SoL. 2 § Om nämnden efter en förhandsbedömning beslutat att inte inleda en utredning enligt SoL, ska detta dokumenteras med uppgifter om. 1. att en utredning inte inleds, 2. skälen för nämndens beslut, 3.

”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS” som beskriver hur dokumentationen ska se ut. Biståndshandläggarna har ansvar för att utreda den enskildes behov och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Denna handläggningsprocess skall dokumenteras. Se hela listan på arvika.se Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.9 K 0. 01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 27s.
Historiska rum visby

2007-10-18 · ideologies.

Varför behövs dokumentation enligt SoL? Den enskildes rättsäkerhet och möjlighet till insyn i sitt ärende. För att få underlag för planering av omsorgsinsatser. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling.
Anstalla barnvakt

Social dokumentation enligt sol igrene supports
liquidation
globalisering ekonomi
bokning forarprov
spel pokemon go
plötslig yrsel gravid
musik epa-traktor

Om ett beslut överklagas är dokumentationen ett viktigt underlag vid överprövningen. Uppgifter som en myndighet 5 § SoL, 21 a § LSS). Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. Exempel på Alla insatser som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten.

1. att en utredning inte inleds, 2. skälen för nämndens beslut, 3. beslutsdatum, och 4. namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet.