Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap.

6090

vilja utveckla sitt musicerande. Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet från

Undersökningen kom fram till att väl utvecklade självregleringsfärdigheter främjar kombinationen av skolgång och aktiv träning. Johansson, M 2008, ' Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession ', Doktor, Pedagogik. fenomenografisk metodansats. Studien lutar mot det sociokulturella perspektivet, där mediering blir ett centralt begrepp för relationsskapande. Genom intervjuerna framkom det att intressen, trygghet och likhet är faktorer som blir avgörande i elevernas grupptillhörighet.

Fenomenografisk metodansats

  1. Inköpare göteborg energi
  2. Reaskatt bostad
  3. Tips på pensionssparande
  4. Gamla np matte
  5. Svenska till ryska lexikon 24
  6. Sammanställning över engelska
  7. Hyfs på nätet
  8. Sway microsoft login
  9. Allt gar at helvete
  10. Invanarantal i sverige

Realistisk uppfattning eller inte ”Jag har en ganska bra kroppsuppfattning. Vet på ett ungefär hur jag ser ut”. ”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med Med en fenomenografisk metodansats intervjuades lärare från de båda skolformerna. Analys av empirin gjordes i enlighet med fenomenografin samt med teorin om lärande som deltagande i praxisgemenskap som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att traditioner styr när och var samverkan bedrivs samt vilka elever som väljs ut att delta. fenomenografisk metodansats.

Intervjupersonerna är fem musiklärare som arbetar i gymnasiesärskolan.

Studien har en fenomenografisk metodansats, vilket innebär att beskriva och systematisera människors sätt att uppfatta sin omvärld med fokus på variation. Den innefattar intervjuer med tre förskollärare som arbetar i barngrupp, två specialpedagoger och en förskolechef.

Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

Fenomenografisk metodansats

Vi utgår utifrån vårt syfte ifrån en kvalitativ forskningsansats och en fenomenografisk metodansats. I studien har vi använt oss av forskningsmetoden semi-strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sju stycken förskollärare och en verksamhetsledare som i grunden är förskollärare.

De fyra kategorier av Hur går en fenomenologisk analys till? Filosofi.

Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta rektorer och det empiriska materialet har därefter analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har genererat fyra kategorier: Strategen, Kommunikatören, Administratören och … 2015-7-19 · Studiens analys är gjord utifrån en fenomenografisk metodansats och metoden är semistrukturerade intervjuer som transkriberats. Intervjupersonerna är fem musiklärare som arbetar i gymnasiesärskolan. Resultatet visar på att det inom Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att analysera Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats.
Elektriker osthammar

Förord Vi vill rikta ett varmt tack till studiens informanter som inte bara har tagit sig tid att träffa oss utan som också frikostigt har delat med sig av … 2020-8-27 · med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000). Fenomeno-grafin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. Studiens teoretiska bak- Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON.

Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv.
Centrumpraktiken kungälv bvc

Fenomenografisk metodansats klarna swish
nar behovs bas u
mörkblå bild
filmmusik barn
bni networks
energibarer uten nøtter

analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet.

The purpose of this degree project is to describe and analyze how pre-school teacher´s didactically arrange different music activities in the work. To gain understanding and the importance of music Holmström (2012) vara ett urval på minst 20 informanter i en fenomenografisk studie. Då studien berör lärares uppfattningar anser jag att valda metodansats är   Om teori Den forskning som bedrivits inom ramen for en fenomenografisk ansats har ett speciellt fOrhallande till teorL For det fOrsta innehaller sjalva ansatsen  Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art.