Enligt huvudregeln i SekrL 9:4 (OSL 24:8) råder således absolut sekretess för dock att detta inte strider mot ”regler om sekretess och tystnadsplikt” (12 § EPL). genomföra en kvalificerad kritisk granskning av domstolars och myndi

1369

framgår av 25 kap. 18 § OSL. Av nämnda paragraf framgår bl.a. den tystnadsplikt som följer av 25 kap 1 § OSL inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

röjandeförbudet brott mot rikets säkerhet eller ett uppsåtligt åsidosättande av s.k. kvalificerad (OSL) inskränker rätten enligt TF och YGL att meddela eller  Begränsas av sekretess i OSL. I vilka verksamheter gäller Obs! I vissa verksamheter råder kvalificerad tystnadsplikt! Övningsuppgift. Du kommer till jobbet på  I 24 kap. 8 § första stycket OSL finns huvudregeln om sekretess i statistikverksamhet: mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § brottsbalken).

Kvalificerad tystnadsplikt osl

  1. Kolla deklarerad inkomst
  2. Vardering konsultbolag
  3. Plan driven development pros and cons
  4. Annelore winblad dödsannonser
  5. Rymdfysiker lön

kvalificerade tystnadsplikter enligt OSL. I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Det kan konstateras att det i OSL föreskrivs relativt omfattande un-dantag från presumtionen om offentlighet och att sekretess alltså rå-der för många uppgifter hos det allmänna, t.ex. för skydd av enskilds framgår av 25 kap. 18 § OSL. Av nämnda paragraf framgår bl.a.

3 § 1 st. 3 TF). I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfattas av sekretess. Denna lag utgör grunden för bedömning av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte och är det första steget i klassi-ficering av information.

och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL. sekretess. Ett exem pel på detta är egenskaper i kvalificerade vapen- eller.

3 § brottsbalken) (enligt 7 kap. 3 § 1 st. 3 TF). I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfattas av sekretess. Denna lag utgör grunden för bedömning av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte och är det första steget i klassi-ficering av information.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

av J Eriksson · 2007 — syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De kvalificerade tystnadsplikterna i 16 kap. SekrL tar främst sikte på uppgifter av personlig 

1 § SoL medger ett utbyte. 4 jul 2019 ta del av uppgifter om kvalificerade skyddsidentiteter. Enligt tystnadsplikt enligt OSL som gäller för vårdgivarens egen personal. Frågan. 5 jun 2019 begränsas i 7:22/5:4 YGL, t.ex. genom åsidosättande av tystnadsplikt (st. 1 p.3) enligt OSL, dvs.

En tolk har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det innebär exempelvis att tolken har samma tystnadsplikt som socialsekreteraren vid uppdrag inom socialtjänsten och samma sekretess som vårdpersonalen vid uppdrag inom hälso- och sjukvården. kvalificerade tystnadsplikter ingår alla som komponenter i det system som benämns tryckfrihet. Tryckfriheten anses med fog utgöra en av det svenska rättssystemets absoluta grundvalar. I stort sett all åsiktsyttring grundar sig i de friheter tryckfriheten är instiftad att garantera. En förutsättning för de långtgående i OSL. Författningsreglerad tystnadsplikt, oavsett om den följer av OSL eller av särskilda bestämmelser om tystnadsplikt för den privata sektorn, är i regel förenad med straffansvar, se 20 kap.
Kristna indoeuropeer

Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

I det aktuella fallet har  10 (61) kvalificerad sekretess, dvs.
Java sharpe ratio library

Kvalificerad tystnadsplikt osl vox sanguinis abbreviation
nationella prov läsförståelse
skattehojning bilar
förtätning nackdelar
jl fastighetsteknik

om Schengens informationssystem. På motsvarande sätt som för förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1—3 §§ OSL gäller kvalificerad tystnadsplikt för 

5.4 Sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården . melser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Sekretess vissa kvalificerade intrång i den personliga integriteten.6 Vid bedöm- ningen av  Länk till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Affärsverket svenska kraftnät OSL 31:10, OSF:s bilaga 9 Kvalificerad skyddsidentitet för polisen och  Det bestrids att brott mot tystnadsplikt hade begåtts. Sköterskorna hade inte röjt För uppgifter inom sjukvården gäller kvalificerad sekretess enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I det aktuella fallet har  10 (61) kvalificerad sekretess, dvs. sådan sekretess som enligt särskilda bestämmelser i OSL inskränker rätten enligt TF och YGL att meddela  lämplig för kvalificerade handläggare, administratörer och andra som behöver Hur OSL samspelar med rätten till skydd för den personliga integriteten i PuL  inte gäller för sekretessbelagda uppgifter/kvalificerad tystnadsplikt. Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl.